Uwagi oraz oczekiwania co do sposobu wykorzystania pasm milimetrowych 26 GHz

2. prognozowane parametry właściwie skonfigurowanych sieci radiokomunikacyjnych, obecnie użytkowanych i projektowanych sieci nowej generacji, w większości przypadków umożliwiają ich efektywne funkcjonowanie przy dotrzymaniu limitów PEM obowiązujących w 2019 r., a nawet znacznie niższych. W tych lokalizacjach gdzie już w chwili obecnej poziom PEM zbliża się do limitu, należy rozważyć wdrożenie dobrych praktyk inżynierskich pozwalających na obniżenie poziomu PEM w środowisku; 

3. niezależnie od ram prawnych, operatorzy i władze samorządowe powinni dołożyć najwyższej staranności, aby zgodnie z zasadą ostrożności (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i art. 191 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (do wejścia w życie w 2009 r. traktatu lizbońskiego podstawą był art. 174 ust. 2 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską)) nie zwiększać poziomu narażenia na PEM przy wprowadzaniu nowych systemów radiokomunikacyjnych – szczególnie, gdy opracowania międzynarodowe pokazują, że wprowadzenie zaprojektowanych zgodnie z dobrą praktyką inżynierską sieci 5G może obniżyć poziom narażenia w środowisku; 

4. władze państwowe powinny wspierać stosowanie zasady ostrożności i egzekwować szczegółowe uzasadnienie dla każdego przypadku wzrostu narażenia na PEM w miejscach dostępnych dla ludności – aby nie dochodziło do takich przypadków wskutek niestarannego projektowania instalacji, czy nie stosowania dobrych praktyk inżynierskich; 

5. radykalna zmiana wymagań dotyczących limitów PEM częstotliwości radiowych w środowisku [z poziomu gwarantującego ochronę przed wszystkimi rodzajami zagrożeń elektromagnetycznych, do wyższego poziomu zapewniającego ochronę jedynie przed zagrożeniami termicznymi], wprowadzona przedmiotowym rozporządzeniem jest zbyt pochopna, wobec współczesnej wiedzy o zagrożeniach elektromagnetycznych i niekonieczna z uwagi na prognozowany na najbliższe lata poziom PEM w środowisku; 

6. ze względu na dopiero zapoczątkowany proces budowy nowych systemów radiokomunikacyjnych jak najszybciej należy wdrożyć intensywny proces szczegółowego przeanalizowania możliwości uzyskania w praktyce koniecznej funkcjonalności takich sieci, przy zachowaniu najniższego poziomu narażenia na PEM w środowisku. Konieczne jest także wykonanie szerokich, wieloośrodkowych, miarodajnych, badań rzeczywistego poziomu środowiskowych pól elektromagnetycznych po uruchomieniu sieci testowych lub w pełni funkcjonalnych w różnych warunkach. Na podstawie wyników takich badań możliwe będzie przeprowadzenie rzetelnej, dostępnej dla społeczeństwa, analizy możliwych scenariuszy rozwoju nowych sieci w kontekście ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami elektromagnetycznymi; 

7. wnioski ze wspomnianych szerokich badań przy instalacjach testowych projektowanych i uruchamianych w różnych miastach, powinny zostać wykorzystane do opracowania katalogu dobrych praktyk konfiguracji sieci radiokomunikacyjnych i lokalizacji anten nadawczych różnego typu, prezentujących władzom lokalnym i społeczeństwu rozwiązania modelowe i konsekwencje środowiskowe ich wyboru przez operatorów i podmioty dysponujące obiektami, na których instalowane są anteny; 

8. do czasu przeprowadzenia działań wskazanych w punktach [6] i [7] nowe limity PEM powinny zostać objęte vacatio legis, przy kontynuacji stosowania limitów PEM obowiązujących w 2019 r.; 

9. wyniki działań wskazanych w punktach [6] i [7] powinny być podstawą reewaluacji założeń przyjętych przy opracowaniu przedmiotowego rozporządzenia, na podstawie niesprawdzonych hipotez dotyczących konsekwencji środowiskowych budowy nowych sieci radiokomunikacyjnych; 

10. należy w trybie pilnym uzupełnić wymagania dla pominiętej w przedmiotowym rozporządzeniu grupy urządzeń radionawigacyjnych i radiolokacyjnych zarówno cywilnych jak i wojskowych. Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaistniała sytuacja, w której dla tych dwóch grup urządzeń nie ma podstaw prawnych do oceny narażenia środowiska, koniecznej do wprowadzenia takich instalacji do użytkowania, nawet gdy przez upoważnione do tego Ministerstwo Klimatu zostanie opublikowana metodyka odpowiednich badań…”

W związku z powyższym uważam, że do czasu realizacji wszystkich postulatów polskich naukowców, należy wstrzymać wszelkie prace związane z  rozdysponowaniem pasma 26 GHz. Inne działania, wg. naukowców (pkt 1)  spowodują zróżnicowane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W podsumowaniu opracowania Biura Analiz Europarlamentu czytamy:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_PL.pdf
„…Inne obawy dotyczą kwestii wywołania wystarczającego popytu na 5G oraz kwestii związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Wymagają one większej świadomości i akceptacji społecznej, jest to jednak podwójnie istotne z uwagi na ewentualne negatywne skutki zdrowotne wynikające z nieuniknionego stałego narażenia ludzi w środowisku 5G. Najnowsza literatura naukowa pokazuje, że ciągłe promieniowanie bezprzewodowe może pociągać za sobą skutki biologiczne, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę szczególne cechy sieci 5G: kombinacja fal milimetrowych, wyższej częstotliwości, liczby nadajników i liczby połączeń. Rozmaite badania sugerują, że technologia 5G miałaby wpływ na zdrowie ludzi, roślin, zwierząt, owadów i mikroorganizmów, a ponieważ jest technologią niesprawdzoną, zalecane byłoby przyjęcie ostrożnego podejściaW Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, porozumieniach helsińskich i innych umowach międzynarodowych uznaje się, że świadoma zgoda na działania, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi, jest podstawowym prawem człowieka, co staje się jeszcze bardziej kontrowersyjne, jeżeli wziąć pod uwagę kwestię narażenia dzieci i młodzieży. Wśród naukowców istnieją pewne różnice zdań co do ewentualnych negatywnych skutków narażenia na pola elektromagnetyczne i 5G. Eksperci rzadko posiadają wiedzę z zakresu zarówno fizyki lub inżynierii, jak i medycyny, w związku z czym łącząc zespoły badawcze, które mają doświadczenie we wszystkich istotnych dziedzinach, można osiągnąć bardziej kompletną wiedzę naukową. Niektórzy eksperci twierdzą, że bezpieczną alternatywę dla 5G stanowi technologia światłowodowa, ponieważ sygnał jest ograniczony do światłowodu. Potencjał tej technologii jest znacznie większy niż w przypadku 5G i nie ma porównania między włóknem optycznym a technologią bezprzewodową. W przypadku inwestycji w światłowody możliwa jest w przyszłości modernizacja skutkująca większą prędkością, podczas gdy w przypadku technologii bezprzewodowych konieczna byłaby zmiana całego systemu….”

W związku z powyższym (jestem człowiekiem i dotyczą mnie zarówno Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jak i porozumienia helsińskie) nie wyrażam zgody na działania, które mogą mieć wpływ na zdrowie moje, mojej rodziny, wszystkich zwierząt będących pod moją opieką na mojej nieruchomości.Czekam na wyniki badań wpływu fal milimetrowych na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin, przeprowadzonych przez niezależne od przemysłu i rządu zespoły badawcze.

9. Czy małe stacje radiowe (small cells) w paśmie 26 GHz powinny być zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia radiowego?

Wszelkie urządzenia mające wpływ na zdrowie ludzi powinny mieć zezwolenie instytucji złożonej z niezależnych od przemysłu naukowców z dziedziny medycyny i zgodę samorządów i właścicieli nieruchomości na które oddziałują.

Petycja o powołanie odpowiedniej Państwowej Agencji Technologii i Zdrowia złożona została do sejmu i przyjęta do rozpatrywania.https://antrejka.pl/2020/06/petycja-o-ustanowienie-prawa-potrzebnego-do-powolania-panstwowej-agencji-technologii-i-zdrowia/

O ewentualnej lokalizacji stacji radiowych (small cells) powinny decydować lokalne społeczności, samorządy i właściciele nieruchomości w promieniu 200 m od tych urządzeń. Stanowisko Gminy Kórnik w tej sprawie przedstawione jest w tym apelu

20. Czy wskazują Państwo potrzebę rozpoczęcia prac nad udostępnieniem na potrzeby IMT 2020 także innych zakresów częstotliwości? Jeśli tak to w jakiej perspektywie czasowej?

Żadnych prac nad udostępnianiem nowego zakresu częstotliwości nie należy rozpoczynać przed przeprowadzeniem badań, przez niezależną instytucję, ich wpływu na zdrowie. Każde inne działanie będzie barbarzyństwem i nieetycznym, masowym eksperymentem na ludziach i zwierzętach.

Petycja o badania pszczół dla częstotliwości 3,4-3,8 GHz rozpatrywana jest w tej chwili przez Ministra Rolnictwa: https://antrejka.pl/2020/06/petycja-w-sprawie-ratowania-pszczol-ciag-dalszy/
Mam nadzieję, że polskie społeczeństwo nie stanie się ofiarą barbarzyńców eksperymentujących na ludziach, ze świadomością, że mogą spowodować olbrzymie i nieodwracalne straty w zdrowiu społeczeństwa.
Przed podjęciem dalszych działań, proszę aby Państwo zapoznali się z apelem naukowców, którzy wiedzą w tej dziedzinie najwięcej:

https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

z poważaniem
Imię Nazwisko, Adres