Pytania do kandydatów na Prezydenta

——————————————————————-

Kamionki 1.07.2020 r.

Szanowni Państwo !

Dzień dobry,

chciałem przed II turą wyborczą na urząd Prezydenta RP zadać 6 pytań związanych z tematem technologii 5G i wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie.

Proszę bardzo o przekazanie tych pytań obu kandydatom na urząd Prezydenta RP:

– Prezydentowi RP panu Andrzejowi Dudzie

– Prezydentowi Warszawy panu Rafałowi Trzaskowskiemu

Odpowiedzi obu kandydatów planuję opublikować na stronie www.antrejka.pl, na 3 stronach FB, w 5 grupach FB oraz na Twiterze. Liczba szacunkowych odbiorców 30 tys. + dalsze udostępnienia. Odpowiedzi zostaną przekazane także do organizacji walczących o prawo do życia, oraz prawo do ochrony zdrowia, czyli podstawowe prawa zapisane w konstytucji, z prośbą o udostępnienie na swoich stronach. O podobne działania poproszę organizacje ekologiczne.
Termin publikacji 72 h przed ciszą wyborczą, czyli 8 lipca, także w przypadku braku odpowiedzi któregokolwiek z kandydatów. Dlatego proszę bardzo o przesłanie odpowiedzi do 7 lipca 2020 r.
Proszę o możliwie wczesne przygotowanie odpowiedzi w formie, która umożliwia ich przekopiowanie na powyżej wymienione media. Chciałbym zestawić odpowiedzi kandydatów na każde z pytań obok siebie.

Pytania są następujące:

1. Od 1 stycznia 2020 r. minister zdrowia podniósł, poprzez rozporządzenie, dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego (promieniowanie mikrofalowe), w tym składową elektryczną z 7 V/m na 61 V/m a gęstość mocy z 0,1 W/m2 na 10,0 W/m2 czyli 100 krotnie. We wcześniejszych opiniach, w trakcie konsultacji, takie instytuty naukowe, jak Instytut Medycyny Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy, wydały negatywną opinię dla tak dużych zmian. W styczniu polscy naukowcy z kilku Instytutów i Uczelni wydali Rezolucję bardzo krytyczną dla działań ministra ( http://ptbr.org.pl/files/Rezolucja_PTRB_2020.pdf ). Już w pierwszym punkcie, ignorowani do tej pory przez ministra naukowcy, napisali:”…1. współczesna wiedza naukowa na temat mechanizmów i skutków bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) częstotliwości radiowych przekonująco dokumentuje, że PEM o poziomie niższym od limitów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powoduje zróżnicowane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;…”

Pytanie brzmi:
1. Czy Kandydat na Prezydenta RP podejmie w sprawie ignorowania przez ministra zdrowia opinii polskich naukowców jakieś działania i jakie to będą działania?

2. Zgodnie z zapisami w pkt 36 listu Sekretarza Generalnego Rady Europy zawierającego konkluzje Rady w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy zatwierdzone w drodze procedury pisemnej w dniu 9 czerwca 2020 r. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/pl/pdf?fbclid=IwAR2_dDaYNI_EoG51Lu12uZekx-FvtOMtaxU0rZ9__6uveXEmCqTBfgCSlcE Rada Unii Europejskiej w pkt 36. PODKREŚLA, że przy wprowadzaniu nowych technologii takich jak sieci 5G/6G należy zachować zdolności organów ścigania, organów ds. bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości do skutecznego wykonywania ich uzasadnionych prawem funkcji. UWZGLĘDNIA międzynarodowe wytyczne dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie. WSKAZUJE na znaczenie walki z rozprzestrzenianiem się wprowadzających w błąd informacji związanych z sieciami 5G, ze szczególnym uwzględnieniem fałszywych twierdzeń, jakoby sieci takie stanowiły zagrożenie dla zdrowia lub były powiązane z COVID-19.

Międzynarodowe wytyczne oparte są o wskazania niemieckiej organizacji ICNIRP, krytykowanej od wielu lat za tzw. „konflikt interesu” jej członków. Opisali to dziennikarze i naukowcy w tym artykule: https://www.investigate-europe.eu/en/2019/the-5g-mass-experiment/ a ostatnio dwoje europarlamentarzystów w obszernym raporcie: https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020_EN.pdf

Pytanie brzmi:
2. Czy Kandydat na Prezydenta RP popiera działania Rady Europy w sprawie nacisków na organy ścigania, organy ds. bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości, które na podstawie opinii ludzi z „konfliktem interesu” mają walczyć z ludźmi twierdzącymi, że sieci 5G mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a więc naukowcami, lekarzami i aktywistami społecznymi walczącymi o ochronę zdrowia społeczeństwa? Co Kandydat na Prezydenta RP zrobi w tej sprawie?

3. Biuro Analiz Europarlamentu opracowało briefing dla europarlamentarzystów „Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia ludzkiego”, w którego podsumowaniu stwierdza między innymi: Najnowsza literatura naukowa pokazuje, że ciągłe promieniowanie bezprzewodowe może pociągać za sobą skutki biologiczne, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę szczególne cechy sieci 5G: kombinacja fal milimetrowych, wyższej częstotliwości, liczby nadajników i liczby połączeń. Rozmaite badania sugerują, że technologia 5G miałaby wpływ na zdrowie ludzi, roślin, zwierząt, owadów i mikroorganizmów, a ponieważ jest technologią niesprawdzoną, zalecane byłoby przyjęcie ostrożnego podejścia. W Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, porozumieniach helsińskich i innych umowach międzynarodowych uznaje się, że świadoma zgoda na działania, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi, jest podstawowym prawem człowieka, co staje się jeszcze bardziej kontrowersyjne, jeżeli wziąć pod uwagę kwestię narażenia dzieci i młodzieży. 

Pytanie brzmi:
3. Co w sprawie uruchomienia 5G w Polsce zrobi Pan jako Prezydent RP, aby podstawowe prawa człowieka zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ i porozumieniach helsińskich, czyli: „świadoma zgoda na działania, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi, jest podstawowym prawem człowieka” były wreszcie respektowane? Czy samorządy i ludzie mieszkający w pobliżu planowanych lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie mikrofalowe, za Pana Prezydentury, będą mieli wpływ na lokalizację i typ połączenia (bezprzewodowe vs światłowód) takich urządzeń ? 

4. W tych dniach Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze dotyczące rozwoju infrastruktury sieci telekomunikacyjnych piątej generacji. Instalacja małych anten 5G, które spełnią unijne limity dotyczące poziomu promieniowania (opisane wcześniej patrz ICNIRP), nie będzie wymagać zezwolenia.

Pytanie brzmi:
4. Co, w świetle informacji z wcześniejszych pytań i opisów, zrobi Kandydat na Prezydenta RP, w sprawie masowego instalowania (miliony), gdzie popadnie, urządzeń generujących pole elektromagnetyczne, przed którym ostrzegają polscy naukowcy, gdy fale milimetrowe dla częstotliwości 26 GHz nigdy nie były masowo użytkowane, a tylko sporadycznie w takich urządzeniach jak radary w samochodach i nigdy ich wpływ na zdrowie nie był przebadany, a pojedyncze badania wskazywały na duże zagrożenie zdrowia ?

5. W tym badaniu (symulacji) https://www.nature.com/articles/s41598-019-56948-0 naukowcy wykazują, że względnie małe przesunięcie 10% gęstości mocy incydentu środowiskowego z częstotliwości poniżej 3 GHz na wyższe częstotliwości doprowadzi do względnego wzrostu mocy pochłoniętej u pszczół miodnych o współczynnik większy niż 3. Można to zrozumieć, że przy podobnym środowisku jak teraz (+10% gęstości mocy) absorpcja PEM (RF EMF) przez pszczoły zwiększy się co najmniej 3 krotnie, zaraz po uruchomieniu nowej częstotliwości. W Polsce rozpoczęto aukcję częstotliwości 3,6 GHz. Została później anulowana. Teraz rozpatruje się ponowną aukcję lub inny rodzaj przekazania tej częstotliwości operatorom. Gęstość mocy PEM ma teraz limity nie 3x jak w tym badaniu a 100x większe.

Pytanie brzmi:
5. Czy Kandydat na Prezydenta RP zrobi coś w sprawie ewentualnych badań wpływu PEM dla częstotliwości 3,6 GHz na zdrowie pszczół, przed uruchomieniem masowego eksperymentu na pszczołach w całym kraju?

6. Słynni na cały świecie naukowcy napisali w 2017 apel https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf
by:

 •  dzieci i kobiety w ciąży były chronione,
 •  wytyczne i normy były zaostrzone,
 •  producenci byli zachęcani do rozwijania bezpieczniejszej technologii,
 •  zakłady odpowiedzialne za wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję i monitorowanie energii elektrycznej utrzymywały właściwą jakość infrastruktury i zapewniały właściwe instalacje w celu minimalizacji szkodliwych prądów upływu,
 •  społeczeństwo było w pełni poinformowane o potencjalnym ryzyku dla zdrowia spowodowanym polem elektromagnetycznym i edukowane odnośnie sposobów redukowania ryzyka dla zdrowia,
 •  przedstawiciele profesji medycznej byli edukowani o biologicznych skutkach pola elektromagnetycznego oraz, by mieli zapewnione przeszkolenie z opieki nad pacjentami wrażliwymi na pole elektromagnetyczne,
 •  rządy opłacały szkolenia i badania nad wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie, które będą niezależne od przemysłu oraz aby nakazały współpracę przemysłu z badaczami,
 •  media ujawniały związki finansowe ekspertów z przemysłem, gdy cytują ich opinie dotyczące zdrowia i aspektów bezpieczeństwa urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne,
 •  ustanowiono obszary wolne od promieniowania.

W Polsce od tego czasu zlikwidowano zakaz instalacji anten w uzdrowiskach, czyli ostatnie obszary wolne od promieniowania, ubezwłasnowolniono samorządy w kwestii lokalizowania takich urządzeń, zwiększono poziom dopuszczalnego promieniowania x 100, edukowaniem, odnośnie sposobów redukowania ryzyka dla zdrowia, zajmują się tylko aktywiści społeczni na niszowych portalach, a ministerstwa odrzucają kolejne petycje w tej sprawie, na informacyjnych stronach rządowych istnieją linki do artykułów stronników telekomunikacji o braku ryzyka dla zdrowia, zlikwidowano z rejestru chorobę mikrofalową (zostawiono tylko dla wojska), wielu naukowców kształconych jest bez wiedzy o skutkach biologicznych oddziaływania PEM.


6. Czy kandydat na Prezydenta RP podziela opinię naukowców ? Jeśli tak, to jakie podejmie działania w tej sprawie, szczególnie dla ochrony dzieci, kobiet w ciąży, osób przewlekle chorych, osób starszych i osób elektrowrażliwych ze zmniejszoną odpornością na PEM ?

To już ostatnie pytanie. Nasuwa się ich więcej, ale na pewno inne grupy społeczne mają podobne pytania i czekają na odpowiedzi.
Zależnie od otrzymanych odpowiedzi, lub ich braku, podejmę decyzję o udziale w wyborach i na kogo zagłosuję. Myślę, że podobną decyzję podejmą tysiące ludzi czekających na odpowiedzi obu kandydatów na urząd Prezydenta RP.
Publikację rozpocznę 12 h po otrzymaniu drugiej odpowiedzi, lub 8 lipca o godz. 12  w przypadku ich braku

z wyrazami szacunku
Krzysztof Kukliński


Zobacz wpis
HTMLZobaczDodaj tytuł

Pewnie każdego z nas interesują inne sprawy i każdy o co innego zapytałby przyszłego Prezydenta. Mnie od listopada 2019, a wcześniej w latach 2005-2011 i w paru krótszych okresach, interesowały sprawy elektroskażeń, ekologii oraz obrony praw człowieka i zwierząt. Wszystkie organizacje obrony praw człowieka, obrony praw zwierząt i ekologiczne jak i pojedynczych aktywistów proszę o udostępnienie zarówno pytań, jak i późniejszych odpowiedzi kandydatów w mediach społecznościowych i blogach. Im szerszy będzie zasięg tym większa szansa na uzyskanie odpowiedzi, oraz większa świadomość społeczna.

——————————————————————-

Kamionki 1.07.2020 r.

Szanowni Państwo !

Dzień dobry,

chciałem przed II turą wyborczą na urząd Prezydenta RP zadać 6 pytań związanych z tematem technologii 5G i wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie.

Proszę bardzo o przekazanie tych pytań obu kandydatom na urząd Prezydenta RP:

– Prezydentowi RP panu Andrzejowi Dudzie

– Prezydentowi Warszawy panu Rafałowi Trzaskowskiemu

Odpowiedzi obu kandydatów planuję opublikować na stronie www.antrejka.pl, na 3 stronach FB, w 5 grupach FB oraz na Twiterze. Liczba szacunkowych odbiorców 30 tys. + dalsze udostępnienia. Odpowiedzi zostaną przekazane także do organizacji walczących o prawo do życia, oraz prawo do ochrony zdrowia, czyli podstawowe prawa zapisane w konstytucji, z prośbą o udostępnienie na swoich stronach. O podobne działania poproszę organizacje ekologiczne.
Termin publikacji 72 h przed ciszą wyborczą, czyli 8 lipca, także w przypadku braku odpowiedzi któregokolwiek z kandydatów. Dlatego proszę bardzo o przesłanie odpowiedzi do 7 lipca 2020 r.
Proszę o możliwie wczesne przygotowanie odpowiedzi w formie, która umożliwia ich przekopiowanie na powyżej wymienione media. Chciałbym zestawić odpowiedzi kandydatów na każde z pytań obok siebie.

Pytania są następujące:

1. Od 1 stycznia 2020 r. minister zdrowia podniósł, poprzez rozporządzenie, dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego (promieniowanie mikrofalowe), w tym składową elektryczną z 7 V/m na 61 V/m a gęstość mocy z 0,1 W/m2 na 10,0 W/m2 czyli 100 krotnie. We wcześniejszych opiniach, w trakcie konsultacji, takie instytuty naukowe, jak Instytut Medycyny Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy, wydały negatywną opinię dla tak dużych zmian. W styczniu polscy naukowcy z kilku Instytutów i Uczelni wydali Rezolucję bardzo krytyczną dla działań ministra ( http://ptbr.org.pl/files/Rezolucja_PTRB_2020.pdf ). Już w pierwszym punkcie, ignorowani do tej pory przez ministra naukowcy, napisali:”…1. współczesna wiedza naukowa na temat mechanizmów i skutków bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) częstotliwości radiowych przekonująco dokumentuje, że PEM o poziomie niższym od limitów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powoduje zróżnicowane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;…”

Pytanie brzmi:
1. Czy Kandydat na Prezydenta RP podejmie w sprawie ignorowania przez ministra zdrowia opinii polskich naukowców jakieś działania i jakie to będą działania?

2. Zgodnie z zapisami w pkt 36 listu Sekretarza Generalnego Rady Europy zawierającego konkluzje Rady w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy zatwierdzone w drodze procedury pisemnej w dniu 9 czerwca 2020 r. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/pl/pdf?fbclid=IwAR2_dDaYNI_EoG51Lu12uZekx-FvtOMtaxU0rZ9__6uveXEmCqTBfgCSlcE Rada Unii Europejskiej w pkt 36. PODKREŚLA, że przy wprowadzaniu nowych technologii takich jak sieci 5G/6G należy zachować zdolności organów ścigania, organów ds. bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości do skutecznego wykonywania ich uzasadnionych prawem funkcji. UWZGLĘDNIA międzynarodowe wytyczne dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie. WSKAZUJE na znaczenie walki z rozprzestrzenianiem się wprowadzających w błąd informacji związanych z sieciami 5G, ze szczególnym uwzględnieniem fałszywych twierdzeń, jakoby sieci takie stanowiły zagrożenie dla zdrowia lub były powiązane z COVID-19.

Międzynarodowe wytyczne oparte są o wskazania niemieckiej organizacji ICNIRP, krytykowanej od wielu lat za tzw. „konflikt interesu” jej członków. Opisali to dziennikarze i naukowcy w tym artykule: https://www.investigate-europe.eu/en/2019/the-5g-mass-experiment/ a ostatnio dwoje europarlamentarzystów w obszernym raporcie: https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020_EN.pdf

Pytanie brzmi:
2. Czy Kandydat na Prezydenta RP popiera działania Rady Europy w sprawie nacisków na organy ścigania, organy ds. bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości, które na podstawie opinii ludzi z „konfliktem interesu” mają walczyć z ludźmi twierdzącymi, że sieci 5G mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a więc naukowcami, lekarzami i aktywistami społecznymi walczącymi o ochronę zdrowia społeczeństwa? Co Kandydat na Prezydenta RP zrobi w tej sprawie?

3. Biuro Analiz Europarlamentu opracowało briefing dla europarlamentarzystów „Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia ludzkiego”, w którego podsumowaniu stwierdza między innymi: Najnowsza literatura naukowa pokazuje, że ciągłe promieniowanie bezprzewodowe może pociągać za sobą skutki biologiczne, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę szczególne cechy sieci 5G: kombinacja fal milimetrowych, wyższej częstotliwości, liczby nadajników i liczby połączeń. Rozmaite badania sugerują, że technologia 5G miałaby wpływ na zdrowie ludzi, roślin, zwierząt, owadów i mikroorganizmów, a ponieważ jest technologią niesprawdzoną, zalecane byłoby przyjęcie ostrożnego podejścia. W Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, porozumieniach helsińskich i innych umowach międzynarodowych uznaje się, że świadoma zgoda na działania, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi, jest podstawowym prawem człowieka, co staje się jeszcze bardziej kontrowersyjne, jeżeli wziąć pod uwagę kwestię narażenia dzieci i młodzieży. 

Pytanie brzmi:
3. Co w sprawie uruchomienia 5G w Polsce zrobi Pan jako Prezydent RP, aby podstawowe prawa człowieka zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ i porozumieniach helsińskich, czyli: „świadoma zgoda na działania, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi, jest podstawowym prawem człowieka” były wreszcie respektowane? Czy samorządy i ludzie mieszkający w pobliżu planowanych lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie mikrofalowe, za Pana Prezydentury, będą mieli wpływ na lokalizację i typ połączenia (bezprzewodowe vs światłowód) takich urządzeń ? 

4. W tych dniach Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze dotyczące rozwoju infrastruktury sieci telekomunikacyjnych piątej generacji. Instalacja małych anten 5G, które spełnią unijne limity dotyczące poziomu promieniowania (opisane wcześniej patrz ICNIRP), nie będzie wymagać zezwolenia.

Pytanie brzmi:
4. Co, w świetle informacji z wcześniejszych pytań i opisów, zrobi Kandydat na Prezydenta RP, w sprawie masowego instalowania (miliony), gdzie popadnie, urządzeń generujących pole elektromagnetyczne, przed którym ostrzegają polscy naukowcy, gdy fale milimetrowe dla częstotliwości 26 GHz nigdy nie były masowo użytkowane, a tylko sporadycznie w takich urządzeniach jak radary w samochodach i nigdy ich wpływ na zdrowie nie był przebadany, a pojedyncze badania wskazywały na duże zagrożenie zdrowia ?

5. W tym badaniu (symulacji) https://www.nature.com/articles/s41598-019-56948-0 naukowcy wykazują, że względnie małe przesunięcie 10% gęstości mocy incydentu środowiskowego z częstotliwości poniżej 3 GHz na wyższe częstotliwości doprowadzi do względnego wzrostu mocy pochłoniętej u pszczół miodnych o współczynnik większy niż 3. Można to zrozumieć, że przy podobnym środowisku jak teraz (+10% gęstości mocy) absorpcja PEM (RF EMF) przez pszczoły zwiększy się co najmniej 3 krotnie, zaraz po uruchomieniu nowej częstotliwości. W Polsce rozpoczęto aukcję częstotliwości 3,6 GHz. Została później anulowana. Teraz rozpatruje się ponowną aukcję lub inny rodzaj przekazania tej częstotliwości operatorom. Gęstość mocy PEM ma teraz limity nie 3x jak w tym badaniu a 100x większe.

Pytanie brzmi:
5. Czy Kandydat na Prezydenta RP zrobi coś w sprawie ewentualnych badań wpływu PEM dla częstotliwości 3,6 GHz na zdrowie pszczół, przed uruchomieniem masowego eksperymentu na pszczołach w całym kraju?

6. Słynni na cały świecie naukowcy napisali w 2017 apel https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf
by:

 •  dzieci i kobiety w ciąży były chronione,
 •  wytyczne i normy były zaostrzone,
 •  producenci byli zachęcani do rozwijania bezpieczniejszej technologii,
 •  zakłady odpowiedzialne za wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję i monitorowanie energii elektrycznej utrzymywały właściwą jakość infrastruktury i zapewniały właściwe instalacje w celu minimalizacji szkodliwych prądów upływu,
 •  społeczeństwo było w pełni poinformowane o potencjalnym ryzyku dla zdrowia spowodowanym polem elektromagnetycznym i edukowane odnośnie sposobów redukowania ryzyka dla zdrowia,
 •  przedstawiciele profesji medycznej byli edukowani o biologicznych skutkach pola elektromagnetycznego oraz, by mieli zapewnione przeszkolenie z opieki nad pacjentami wrażliwymi na pole elektromagnetyczne,
 •  rządy opłacały szkolenia i badania nad wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie, które będą niezależne od przemysłu oraz aby nakazały współpracę przemysłu z badaczami,
 •  media ujawniały związki finansowe ekspertów z przemysłem, gdy cytują ich opinie dotyczące zdrowia i aspektów bezpieczeństwa urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne,
 •  ustanowiono obszary wolne od promieniowania.

W Polsce od tego czasu zlikwidowano zakaz instalacji anten w uzdrowiskach, czyli ostatnie obszary wolne od promieniowania, ubezwłasnowolniono samorządy w kwestii lokalizowania takich urządzeń, zwiększono poziom dopuszczalnego promieniowania x 100, edukowaniem, odnośnie sposobów redukowania ryzyka dla zdrowia, zajmują się tylko aktywiści społeczni na niszowych portalach, a ministerstwa odrzucają kolejne petycje w tej sprawie, na informacyjnych stronach rządowych istnieją linki do artykułów stronników telekomunikacji o braku ryzyka dla zdrowia, zlikwidowano z rejestru chorobę mikrofalową (zostawiono tylko dla wojska), wielu naukowców kształconych jest bez wiedzy o skutkach biologicznych oddziaływania PEM.


6. Czy kandydat na Prezydenta RP podziela opinię naukowców ? Jeśli tak, to jakie podejmie działania w tej sprawie, szczególnie dla ochrony dzieci, kobiet w ciąży, osób przewlekle chorych, osób starszych i osób elektrowrażliwych ze zmniejszoną odpornością na PEM ?

To już ostatnie pytanie. Nasuwa się ich więcej, ale na pewno inne grupy społeczne mają podobne pytania i czekają na odpowiedzi.
Zależnie od otrzymanych odpowiedzi, lub ich braku, podejmę decyzję o udziale w wyborach i na kogo zagłosuję. Myślę, że podobną decyzję podejmą tysiące ludzi czekających na odpowiedzi obu kandydatów na urząd Prezydenta RP.
Publikację rozpocznę 12 h po otrzymaniu drugiej odpowiedzi, lub 8 lipca o godz. 12  w przypadku ich braku

z wyrazami szacunku
Krzysztof Kukliński

Zapraszam do polubienia Antrejki na fejsie.

 • Dokument
 • Blok

Własny HTMLDodaj własny kod HTML i podejrzyj 

Zapraszam do polubienia Antrejki na fejsie.