Apel do Ludzi Dobrej Woli w polskich mediach

Po stronie naukowców i lekarzy, którzy dzielnie starają się zachować swoją niezależność od przemysłu i władz, stają tylko zwykli ludzie, piszący w niszowych portalach, grupach dyskusyjnych i kanałach youtube.

Dlatego zwracamy się do Państwa, do Ludzi Dobrej Woli w polskich mediach, o udostępnienie ich polskim i zagranicznym naukowcom, żeby ich głos był słyszany w całej Polsce.


Do Rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązującego od 1.1.2020 r., zwiększającego dopuszczalny poziom promieniowania, Rezolucję napisali polscy naukowcy z kilku instytucji naukowych zrzeszeni w Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie  

http://ptbr.org.pl/files/Rezolucja_PTRB_2020.pdf
Już w pierwszym punkcie naukowcy piszą:  

1. współczesna wiedza naukowa na temat mechanizmów i skutków bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) częstotliwości radiowych przekonująco dokumentuje, że PEM o poziomie niższym od limitów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powoduje zróżnicowane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Wcześniej już w 2017 roku apel o Moratorium na 5G (5G Appeal) i wykonanie badań wpływu nowej technologii na zdrowie ogłosili najbardziej znani naukowcy, z kręgu tych, którzy nie mają „konfliktu interesu”:
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf
Apelują oni:

1. należy podjąć wszelkie rozsądne środki, aby zatrzymać rozwój 5G RF-EMF do czasu, aż niezależni naukowcy upewnią się , że 5G oraz całkowita suma promieniowań pochodzących od RF EMF (5G wraz z 2G, 3G, 4G i Wi Fi) nie będzie szkodliwa dla obywateli, a zwłaszcza dla niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży oraz dla środowiska.  
2. należy przyjąć Rezolucję 1815 (Resolution 1815) oraz poinformować obywateli, włączając nauczycieli i lekarzy, o ryzykach dla zdrowia jakie powoduje promieniowanie RF-EMF oraz jak i dlaczego unikać łączności bezprzewodowej, zwłaszcza w, lub w pobliżu placówek dziennej opieki nad dziećmi, szkół, domów, miejsc pracy, szpitali i placówek opieki nad osobami starszymi.  
3. należy mianować natychmiast grupę roboczą składającą się z niezależnych, prawdziwie bezstronnych naukowców z dziedziny EMF i zdrowia, nie będących pod wpływem przemysłu i bez konfliktu interesów, aby dokonali reewaluacji ryzyka dla  zdrowia oraz: 
   a) Podjęli decyzję odnośnie nowych, bezpiecznych „norm maksymalnej całkowitej ekspozycji” dla łączności bezprzewodowej.  
   b) Zbadali całkowitą i skumulowaną ekspozycję, mającą wpływ na obywateli.
   c) Utworzyli zasady jak unikać ekspozycji na wszelkiego rodzaju fale elektromagnetyczne, przekraczające nowe „normy maksymalnej całkowitej ekspozycji”,  które zostaną zalecone lub wdrożone w celu ochrony obywateli, a zwłaszcza niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży. 
4. Do powstrzymania organizacji lobbystycznych przemysłu technologii bezprzewodowych i przemysłu telekomunikacyjnego od namawiania oficjeli do podejmowania decyzji dotyczących dalszego rozpowszechniania promieniowania RF, w tym technologii  5G. 
5. Do sprzyjania i wdrażania kablowej komunikacji cyfrowej, a nie technologii bezprzewodowej. 

Jak widać polscy ministrowie zdrowia i cyfryzacji zrozumieli ten apel odwrotnie i zwiększyli normy, ulegli lobbystom całkowicie i ignorują naukowców polskich i zagranicznych, ich raporty i badania.
W swoich odpowiedziach na interpelacje poselskie Ministerstwo Zdrowia powołuje się na wytyczne takich organizacji jak samozwańcza prywatna organizacja ICNIRP, której członków nikt nie wybierał do pełnienia roli instytucji wyznaczającej wytyczne dla ochrony ludności przed PEM, a także na skompromitowane WHO i SCENIHR

Dziennikarze opisali powiązania naukowców z tych 3 organizacji (wymienionych w odpowiedziach) z przemysłem w dokumencie na stronie

https://www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-mass-experiment/

Jeśli klikną Państwo na linku do grafiki ukaże się schemat powiązań

https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/


Podobne opinie o ICNIRP i projektach EMF WHO znajdziecie Państwo w indywidualnych publikacjach naukowców np. prof. L. Hardella, czy prof. D. Leszczyńskiego.
Jeszcze raz proszę o wsparcie dla naukowców i lekarzy.


z poważaniem
Krzysztof Kukliński